Logo2
leaf

כניסה

מצב כניסה  מצב כניסה

לא מחובר

» התחבר
 

סל קניות

עגלת קניות  עגלת קניות
0 מוצר(ים) בסל
סה"כ ILS 0.00
» לקופה
 

מחלקת הזמנות

מידע

עזרה למפיצים

תנאי שימוש באתר האינטרנט

להלן מפורטים תנאי השימוש באתרים www.tiens.co.il ו- www.tianshi.co.il (להלן:"האתר"). הגלישה באתר משמעה הסכמתך ואישורך ("המשתמש") לכל התנאים וההצהרות המפורטים להלן.

אודותינו – האתר מופעל על ידי חברת טיינס ישראל בע"מ, מרח' אבא אבן 1, הרצליה
ליצירת קשר – ניתן לפנות אל : orders@tiens.co.il , טל: 035165518

המשתמש מצהיר כי אין כל מניעה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת לפעילות באתר, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש. השימוש באתר יעשה לפי כל דין. השימוש באתר הינו אישי ואין למסור את פרטי המשתמש לאחר ו/או לאפשר לאחר כל פעולה תחת פרטי הזיהוי של המשתמש.

מדיניות שילוח –המוצר יישלח ללקוח בתוך 7 ימי עסקים ויסופק תוך 30 ימי עסקים (למעט מקרים אשר בשל תקלות ו/או העדר מלאי וכיו "ב, יעוכב המשלוח והודעה מתאימה תשלח ללקוח, אשר יוכל לבטל את הזמנתו); במידה ומדובר בשרות, השרות ייכנס לתוקפו בתוך יום עסקים אחד ממועד קבלת התשלום עבור השרות .

אחריות בית העסק – מוגבלת לשרות הניתן באמצעות האתר והוא להזמנת מוצרים או שירותים המתפרסים בו. במקרה של תקלה, קלקול, חוסר התאמה וכיו"ב (להלן יחד: "תקלות") של מוצרים או שירותים הנרכשים מצדדים שלישיים, לא תהיה החברה אחראית לתקלות אלו, אך תעשה מאמץ סביר לסייע בידי הלקוח להתקשר מול הספק ולפתור את בעיית אי ההתאמה.

הגבלת גיל – השימוש בשירותי האתר מוגבל מגיל 18.

ביטול עסקה – הוראות חוק הגנת הצרכן על ביטול עסקה ועסקת מכר מרחוק יחולו על אתר זה. את הוראות החוק ניתן למצוא בקישור שלהלן: http://www.moital.gov.il/NR/exeres/FA1AD844-1B22-449E-B6C5-047877539E49.htm

תקן אבטחת מידע – מפעילי האתר מתחייבים כי האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים DSS -PCI

שימוש במידע והגנת הפרטיות
החברה אינה מעבירה פרטי לקוחות לצדדים שלישיים כלשהם, אלא אם הדבר נדרש לביצוע ההתקשרות, כגון מסירת פרטי הלקוח לבנק לצורך ביצוע תשלום או החזר וכיו"ב. המשמש  נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילי האתר תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה מפעילי האתר רשאית:

  1. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי באופן הדרוש להפעלה תקינה של האתר, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוד כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.     

 

  1. בכפוף לכל דין ולמדיניות פרטיות זו, טיינס ישראל לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, למעט אלו המוזכרים בסעיף א' לעיל, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם המשתמש נתן את הסכמתו (ב) במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין טיינס ישראל (ג) אם המשתמש יבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; (ד) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו או את המידע אודותיו לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; (ה) במקרה שתתמזג טיינס ישראל עם גוף אחר או תמזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות פרטיות זו.         


המשתמש נותן בזאת למפעילי האתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות הודעות SMS ו/או כתובת הדוא"ל שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה לחברה, ויחול על פרסומים חדשים ממועד אותה הודעה.

קניין רוחני
המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר ו/או צדדים שלישיים, לפי העניין. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של מפעילי האתר, בין אם פורסם על ידה או על ידי משתמש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לאחריות מפעילי האתר. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב, של מפעילי האתר.
כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילי האתר ו/או אותו צד ג' שסימני המסחר הינם בבעלותו. האתר והמידע המופיע בו עלולים להיות מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

פרסומות וקישוריות
מפעילי האתר אינה אחראית בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר מפעילי האתר אינה מעידה על תמיכתם של מפעילי האתר ו/או אחריותם ו/או התחייבותם לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה על כך כי מפעילי האתר אחראית ו/או שולטת בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, ומפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

הפרעה לשימוש באתר
המשתמש מתחייב להמנע מכל מעשה או מחדל אסורים שיש בהם לפגוע ו/או להפריע לפעולת האתר ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות אך מבלי לגרוע: א. חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים. ב. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, ו/או, משלוח הודעות לנמענים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים את ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות מוסרי מקובל, לרבות הטרדה, איום, הוצאת דיבה, השפלה, הפרת פרטיות, גסות וכד'. המשתמש מתחייב כי הוא נוקט אמצעי אבטחה סבירים להגנה על סיסמת הכניסה ועל המחשב ממנו נעשית ההתקשרות לאתר, לרבות כנגד אמצעי פריצה, וירוסים, סוסים טרויאניים ואמצעי מעקב על פעילות המחשב והמידע השמור בו.

שחרור מאחריות
מפעילי האתר משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או במידע. השימוש באתר, בתכנים ובמידע נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש משחרר בזאת את מפעילי האתר מאחריות כלשהי בגין כל נזק שייגרם למחשבו, היה וייגרם נזק כזה, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.

שינוי תנאים
מפעילי האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחייבו את המשתמש ואת מפעילי האתר מרגע פרסומם באתר. המשתמש נדרש לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש שבאתר.יובהר כי כללי השימוש המפורטים במסמך זה אינם ממצים וכללים נוספים יכולים להיות מפורטים באתר ובמסמכים ובנהלים שיוציאו מפעילי האתר.

הדין החל סמכות שיפוט והגדרות
השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל. ספרי מפעילי האתר ישמשו כראיה מכרעת בין הצדדים.


 Analyticstracking